Graciano

Všeobecné obchodní podmínky pro galerii Graciano, IČO: 69751587, se sídlem Kounicova 293/61, Brno, 602 00

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě https://graciano.cz/, který je provozován Michalem Gratclem, IČO: 69751587, se sídlem Kounicova 293/61, Brno, 602 00, zaps. v živnostenském rejstříku magistrátem města Brna (dále jen „Prodávající“). Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). V případě, že kupující není spotřebitelem, neuplatní se ustanovení § 1812 – 1867 občanského zákoníku. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího je zajišťována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského arlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) Kupující souhlasí za účelem plnění účelu kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu, sdělí-li je. Prodávající se zavazuje všechny osobní údaje chránit. Bez výslovného souhlasu je nepředá ke zpracování třetí osobě, není-li to nutné ke splnění jeho smluvních povinností. Prodávající dále zpracovává údaje Kupujícího zjištěné na základě jeho identifikace a případné kontroly, jejichž důvodem je předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Rozsah údajů je dán příslušnými formuláři pro identifikaci a kontrolu Kupujícího. Právním základem je plnění právní povinnosti. V případě, že Kupující odmítne poskytnout požadované osobní údaje na základě tohoto zákonného požadavku, nebude obchod uskutečněn. Dalším příjemcem může být v rámci výkonu své činnosti Finanční analytický Úřad anebo Česká obchodní inspekce. Uložení pro tento účel trvá:

 • po dobu 5 let, pokud je hodnota obchodu nižší jak 250 000 CZK, a
 • v ostatních případech po dobu 10 let od uskutečnění obchodu. Po tuto dobu budou veškeré formuláře a další dokumenty získané na základě identifikace a případné kontroly uloženy ve složce k danému obchodu a v uzamykatelných prostorech s omezeným přístupem (pouze příslušní zaměstnanci a členové orgánů Prodávajícího). Po uplynutí této doby budou veškeré tyto dokumenty skartovány

Správcem osobních údajů je Prodávající. Prodávající neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje. Prodávající nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů. Prodávající zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, s případnými výjimkami uvedenými v tomto dokumentu. Za podmínek stanovených Nařízením GDPR má subjekt právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů. Kupující není povinen své osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení poskytnout a není to podmínkou uzavření smlouvy

Udělil-li Kupující výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu, platí pro tak poskytnuté osobní údaje následující pravidla:

 • osobní údaje jsou vedle zákonných důvodů (zvláště účetní evidence a záruka za prodané zboží) poskytnuty zejména za účelem zasílání obchodních sdělení a informování o různých akcích pořádaných nebo spolupořádaných Prodávajícím; v případě osobních údajů poskytnutých za účelem šíření obchodních sdělení může Prodávající zejména monitorovat doručení a otevírání zaslaných e-mailů, evidovat účast na akcích pořádaných Prodávajícím a monitorovat aktivitu subjektu osobních údajů na webových stránkách Prodávajícího, dále může všechny osobní údaje propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu osobních údajů ve veřejně přístupných zdrojích, subjekty osobních údajů a osobní údaje spojovat do logických celků a profilovat na jejich základě subjekty osobních údajů;
 • zpracovávají se kontaktní údaje v rozsahu jméno a příjmení, telefonické a emailové spojení, identifikace účtů na sociálních sítích;
 • právním základem je souhlas subjektů údajů (tj. adresátů obchodních sdělení);
 • doba, po kterou budou osobní údaje Prodávajícím uloženy, je určena uděleným souhlasem nebo po dobu aktuálnosti daných údajů (např. do jejich opravy), jinak nejvýše 25 let;
 • Kupující má kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování.

Subjekt údajů může svůj souhlas kdykoliv odvolat stejným nebo stejně jednoduchým způsobem, jak souhlas dříve udělil, a Prodávající toto umožní. U každého souhlasu budou uvedeny konkrétní nástroje, jak jej mohou subjekty údajů odvolat, přičemž mu tak bude umožněno i zasláním e-mailu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které byly zpracovány mezi udělením souhlasu a jeho odvoláním. Prodávající bude po celou dobu udělení souhlasu disponovat důkazem o této skutečnosti (ať již písemným anebo elektronickým). Pokud subjekt údajů souhlas odvolá, budou veškeré kontaktní údaje, které Prodávající nezpracovává z jiného důvodu (např. registrace dražitelů), nenávratně vymazány či anonymizovány. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je zdarma, s výjimkou nákladů na telekomunikace. Cookies policy: Prodávající sleduje a uchovává IP adresy uživatelů za účelem evidence přístupu ke svým stránkám a e-shopům. IP adresy nejsou předávány třetím osobám, a k jejich zabezpečení používá Prodávající technická a organizační opatření, vztahují se na ně práva uvedená v tomto dokumentu. K účelům usnadnění užívání svých stránek a e-shopu a k přihlašování a vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními uživateli používá soubory cookies. Platnost cookies je zpravidla jeden rok od jejich přijetí, po uplynutí této doby Prodávající požádá o opětovné potvrzení přijetí cookies. Většina internetových prohlížečů je automaticky nastavena tak, aby byly soubory cookies přijímány. Změnu lze provést v nastavení prohlížeče. Přijetí cookies lze odmítnout, odmítnutí však může znamenat snížení komfortu užívání stránek. Prodávající podporuje moduly plug-in pro sociální sítě Facebook.com (dále jen “Facebook”). Při přihlášení pomocí Facebook plug-in (nebo kliknutím na tlačítko "Like") prohlížeč uživatele připojí k serverům Facebook a načte potřebné informace. Tím Facebook získává adresu webové stránky, na kterou se uživatel přihlašuje, datum a čas přístupu a IP adresu. Účel a rozsah sběru dat, další zpracování a využití údajů ze strany Facebooku a práva a možnosti nastavení ochrany soukromí lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: (https://www.facebook.com/policy.php). Správcem údajů odpovědným za zpracování těchto údajů je Facebook Ireland Ltd., který může být kontaktován na adrese: Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. MailChimp: Prodávající může k některým marketingovým službám využívat nástroj MailChimp, přičemž případné osobní údaje předané ke zpracování do USA jsou předávána zpracovateli, s nímž má Prodávající uzavřenu zpracovatelskou smlouvu a který se zavázal dodržovat režim „Privacy Shield“ jako zvláštní nástroj pro vytvoření vhodných záruk podle čl. 46 Nařízení GDPR s cílem zajistit, aby úroveň ochrany fyzických osob zaručená Nařízením GDPR nebyla znehodnocena. Google Ads: Prodávající může k některým marketingovým službám využívat nástroj Google Ads, přičemž případné osobní údaje předané ke zpracování do USA jsou předávána zpracovateli, s nímž má Prodávající uzavřenu zpracovatelskou smlouvu a který se zavázal dodržovat režim „Privacy Shield“ jako zvláštní nástroj pro vytvoření vhodných záruk podle čl. 46 Nařízení GDPR s cílem zajistit, aby úroveň ochrany fyzických osob zaručená Nařízením GDPR nebyla znehodnocena.

Objednávka a uzavření smlouvy

Kupující objednává zboží u Prodávajícího prostřednictvím objednávkového systému eshopu. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká na základě odeslané objednávky v okamžiku, kdy ji Prodávající bezvýhradně potvrdí zpravidla stejným způsobem, jakým mu byla objednávka doručena (bez potvrzení objednávky není smlouva uzavřena, samotné potvrzení odeslání objednávky je informativní). Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Číslo bankovního účtu: 162461352/0300 Kupující může objednávku uskutečnit za použití svého uživatelského účtu zřízeného registrací nebo bez registrace. Zřídí-li si Kupující uživatelský účet, jsou údaje uvedené v uživatelském účtu považovány za správné. Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které je Kupující povinen chránit a nesmí umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardware a software, popř. nutnou údržbu hardware a software třetích osob.

Veškeré zboží je možné vrátit do 14 dnů bez udání důvodu.

Cena a platba

Ceny jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou zpravidla uvedeny zvlášť, stejně jako případné náklady na balné a pojistné. Náklady na použití svých komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. V případě, kdy kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Prodávající akceptuje následující platební podmínky: hotově nebo kartou při osobním odběru, platba předem, na dobírku. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V závislosti na způsobu platby prodávající nepožaduje žádné poplatky. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající dodává zboží buď osobně ve své provozovně nebo prostřednictvím České pošty. Cena dopravy bude vypočtena dle zvoleného zboží. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání; v běžných případech zboží expedujeme do 5 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. V případě výměny zboží ve lhůtě 14 dnů od zakoupení zboží jsou kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14 dnů hradí náklady na poštovné Kupující. V případě zaslání zboží zpět prodávajícímu kupující zboží zabalí pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy, nebezpečí škody nese do jeho převzetí prodávajícím, je tedy v jeho zájmu zásilku na vlastní náklady pojistit (chce-li se nákladům na pojistné a balné vyhnout, je Prodávající připraven zboží převzít ve své provozovně).

Záruka a servis, reklamační řád

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím, a doba pro uplatnění práv z vadného plnění se zkracuje na 12 měsíců. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To se netýká věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Má-li zboží vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, není poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Ukončení smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboži. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou (zejména náklady na bezpečné zabalení uměleckých předmětů a na pojištění). V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet kupujícího, který za tímto účelem kupující Prodávajícímu sdělí, po vrácení zakoupeného zboží v původním, bezvadném stavu (pro ověření prodávající pořizuje fotografie a další důkazy zachycující, v jakém stavu bylo zboží odesláno kupujícímu). Doložka o prodeji zlata či stříbra: Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující-spotřebitel bez udání důvodu odstoupit od smlouvy o prodeji zlata či stříbra jako finanční služby, neboť cena tohoto zboží závisí na pohybech cen na finančních trzích, které prodávající nemůže ovlivnit, jako jsou služby k devizovým hodnotám a investičním nástrojům. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

Zvláštní podmínky upravující práva a povinnosti spotřebitelů

Informační povinnost: Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu příslušných zákonných definic, poskytl mu prodávající před uzavřením smlouvy následující informace:

 • totožnost prodávajícího je uvedena v úvodním ustanovení VOP, telefonní číslo a adresa pro doručování elektronické pošty jsou následující: tel.: (+420) 737 588 264, email: info@graciano.cz
 • cena, včetně všech daní a poplatků: cena je stanovena ceníkem prodávajícího, který je nedílnou součástí smlouvy, prodávající je plátcem DPH;
 • údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v čl. 8 těchto VOP;
 • údaj o době trvání závazku: závazky ze smlouvy trvají do splnění.

Uzavírání smluvního vztahu distančním způsobem: Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Pro případ, že je smlouva uzavírána distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, uvádí prodávající dále následující informace:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty, které poskytují služby prostředků komunikace na dálku a neliší se od základní sazby;
 • údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu: záloha pro uzavření smlouvy není vyžadována;
 • údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů: k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, https://www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/
 • živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů;
 • Kupující prohlašuje, že měl možnost se seznámit s těmito informacemi a s VOP v dostatečném předstihu a že mu byl poskytnut formulář pro odstoupení od smlouvy;
 • Kupující bere na vědomí, že Prodávající provedl veškerá přiměřená opatření k zabránění přenosu virů v souvislosti s odesíláním dokumentů (včetně přiložených souborů) emailem. Prodávající není při odesílání dokumentů e-mailem odpovědný za následky doručení dokumentů (včetně přiložených souborů) osobě odlišné od adresáta, stejně tak za smazání či nedoručení dokumentů (včetně přiložených souborů) z důvodu selhání elektronické komunikace. Prodávající neručí za bezpečnost elektronické komunikace a nepřijímá žádnou odpovědnost za případné ztráty či škody.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy: Adresát: Antik u papouška., IČO:69751587, se sídlem Kounicova 293/61, Brno, 602 00 Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od ................ (*) Datum koupě (*)/datum obdržení (*) Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů Adresa spotřebitele/spotřebitelů Podpis spotřebitele/spotřebitelů a datum (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) Datum (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

Závěrečná ustanovení

Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Podmínky jsou v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku nedílnou součástí smlouvy. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557, § 1740 odst. 3, §1764 až 1766, § 1793 až 1795, § 1799, § 1800, § 1805 odst. 2, § 2620 až § 2622. Práva vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě dvou (2) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Strany výslovně vylučují aplikaci Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva, 1980) Kupující potvrzuje, že zná následující důležitá ujednání, která jsou obsažena v těchto Podmínkách, že všem těmto ujednáním rozumí a výslovně tato ujednání přijímá: (i) kratší doba splatnosti, (ii) oprávnění k započtení jakýchkoli pohledávek, (iii) limitace práva Kupující na náhradu újmy, (iv) vyloučení ochranných ustanovení týkajících se režimu adhezních smluv, vyloučení výkladu v neprospěch navrhovatele a vyloučení limitu pro úroky z prodlení, (v) převzetí nebezpečí změny okolností Kupujícím. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze smlouvy na třetí osobu. Smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praze. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2018.. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.


Graciano

Stáhněte si náš ebook, který vám prozradí, jak na aukce

CookiesGDPR

Copyright 2023

All Rights Reserved