Graciano

Dražební řád

Galerie Graciano

IČO 69751587

DIČ CZ 7110193805

 1. Pořadatelem – dražebníkem e-aukce je aukční dům Graciano zastoupen Michalem Gratclem. Dražebník po dohodě s majiteli dražených předmětu pořádá dobrovolnou veřejnou dražbu podle ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, při dodržování zákona č. 21/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 26/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
 2. Předměty aukce jsou vystaveny na stránkách www.livebid.cz včetně jejich popisu a vyvolávací ceny.
 3. Fyzicky je možné si dražené předměty prohlédnout v prostorách Galerie Graciano v provozovně na ulici Veselá č.p. 39, Brno 602 00.
 4. Dražebníku náleží za zprostředkování aukčního prodeje 20% aukční přirážka z konečné ceny.
 5. Dražební předměty jsou označeny čísly, jimiž je dáno jejich pořadí v dražbě, popisem a dále pak výší nejnižšího podání (vyvolávací cenou). Předmětem aukcí jsou předměty umělecké, starožitné, již používané, starší a mohou nést známky používání, stáří, poškození. Z tohoto důvodu se v popisu předmětů neuvádí běžná mírná opotřebení a poškození, ale má se za to, že dražitelé jsou si vědomi, že nabízené položky tyto známky opotřebení a poškození mají, nebo mohou mít. Zásadní poškození jsou v popisu jednotlivých předmětů uvedena. Doporučujeme osobní prohlídku v Galerii Graciano, případně se dohodnout na jiné možnosti prohlídky.
 6. Dražitelem – účastníkem dražby mohou být pouze fyzické a právnické osoby způsobilé k právním úkonům. Pro dražení je nutné se zaregistrovat v systému livebid.cz, poté může dražitel, dražit v e-aukci nebo zadávat limity pro konkrétní položku.
 7. Tabulka dražebních příhozů

Při aukční ceněpříhoz
0 - 10.000 kč200 kč
10.001 - 20.000 kč500 kč
20.001-50.000 kč1000 kč
50.001-100.000 kč2000 kč
100.001-200.000 kč5000 kč
200.001-500.000 kč10.000 kč
500.001 a více kč50.000 kč

 1. Dražba se zahajuje v určený datum a čas. Dražba se zahajuje první položkou a pokračuje položkami následujícími dle řazení v katalogu. Položka se draží tak dlouho, dokud účastníci dražby činí vyšší podání. Pokud po vypršení limitu 30 sekund nenabídne žádný dražitel další vyšší částku, než je aktuální cena, dražba této položky je ukončena udělením příklepu poslednímu dražiteli. Přiklepnutým podáním je účastník dražby vázán. Nebylo-li v dražbě učiněno nejnižší podání, položka zůstává neprodaná. Aukce končí vydražením poslední nabízené položky.
 2. Vítěz dražby – vydražitel se zavazuje na základě vystavené faktury zaslané e-mailem, uhradit nejpozději do 10 dnů od ukončení aukce kupní cenu plus aukční poplatek 20 % na účet dražitele. Úhradou celkové sumy se vydražitel stává vlastníkem vydražené položky. Případně je možnost uhradit sumu při osobním převzetí v galerii Graciano hotově nebo kartou.
 3. Kupní cena je včetně poštovného či jiného způsobu dodání.
 4. Neuhradí-li vydražitel včas požadovanou sumu v určené lhůtě, považuje se aukce za zmařenou.

Závěrečná ustanovení

Seznam registrovaných dražitelů, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby, ani kdokoli jiný, není oprávněn do nich nahlížet.

Aktualni Aukce

Graciano

Download our ebook that tells you how to auction

CookiesGDPR

Copyright 2023

All Rights Reserved